Thông Tin Giảng Viên

Trần Duy Thanh

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Thương Mại Điện Tử

Học hàm:

Học vị: Tiến sĩ (Ngành Khoa Học Dữ Liệu)

Điện thoại: 0987773061

Email: thanhtd@uel.edu.vn

Thông tin khác

I. Môn giảng dạy:

-Tư Duy Lập Trình

-Kỹ thuật lập trình

-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

-Lập trình Web cho Kinh Doanh

-Lập trình Mobile

-Khai phá dữ liệu, máy học

II. Hướng nghiên cứu:

1. Internet of things, Mobile & Robotics.
2. Big Data, Data Mining, Data Science
3. Artificial intelligence, machine learning
4. Recommendation Systems
5. Integrating information technology into smart business and service activities

III. Đề tài nghiên cứu khoa học:

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường đại học.

ĐHQG – Loại B

06/2013 – 06/2015

Tham gia

Tháng 10/2015

Tốt 

2

Phát triển hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng điện tử trên nền tảng di động

Đề tài cấp Cơ sở

02/2017

Chủ nhiệm

16/10/2018

Tốt

3 Xây dựng thị trường điện tử mô phỏng cho đào tạo và nghiên cứu thương mại điện tử ĐHQG – Loại C

04/2017

04/2019

Tham gia 26/04/2019 tốt
4 Khám phá và trực quan hoá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội sử dụng phương pháp mạng nơron Kohonen và mô hình chủ đề Đề tài cấp Cơ sở 04/2018 Tham gia 26/04/2019 tốt

 

IV. Công trình công bố:

 Đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước:

[1]   Thanh Ho, Thanh Tran (2018), Hệ Thống Quản Trị Mối Quan Hệ Khách Hàng Điện Tử Dựa Trên Nền Tảng Di Động, thuộc Tạp chí Công Thương, số 11 tháng 08/2018

[2] Thanh Ho, Thanh Tran (2018), Integrating Scan Mobile With Electronic Signage Solution In Supermarket And Retail Store, Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý thuộc Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG - HCM. DOI: https://doi.org/10.32508/stdjelm.v2i1.506

[3] Thanh Ho, Thanh Tran (2019), Proposing simulated electronic markets for training and research on e-commerce, Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý thuộc Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG - HCM, ISSN: 2588 – 1051. DOI: https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i1.533

[4] Thanh Ho, Hung Nguyen and Thanh Tran (2019), Applying topic model combined with Kohonen networks to discover and visualize communities on social networks.  Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý thuộc Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG - HCM. DOI: https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i3.572

 

Đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế:

[1]   Thanh Tran, Thanh Ho and Phuc Do (2015), Detecting Communities and Surveying the Most Influence of Online Users ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal, Vol. 4, Issue 6, No.18, pp. 173-179, ISSN : 2322-5157. http://www.acsij.org/acsij/article/view/393

[2] Thanh Ho and Tran Duy Thanh (2021). Discovering Community Interests Approach to Topic Model with Time Factor and Clustering Methods. Journal of Information Processing Systems, 17(1), 163-177. DOI: https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0206 (Scopus Q2)

[3] Tran, D.T., Huh, JH. Building a model to exploit association rules and analyze purchasing behavior based on rough set theory. Springer (The Journal of Supercomputing) 78, 11051–11091 (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/s11227-021-04275-5 (SCI Q1, Impact factor 3.3)

[4] Tran, D.T., Huh, JH. & Kim, JH. Building a Lucy hybrid model for grocery sales forecasting based on time series. Springer (The Journal of Supercomputing) (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/s11227-022-04824-6 (SCI Q1, Impact factor 3.3)

[5] Tran, D.T., Huh, JH. New machine learning model based on the time factor for e-commerce recommendation systems. Springer (The Journal of Supercomputing) (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/s11227-022-04909-2 (SCI Q1, Impact factor 3.3)

[6] Tran, D.T., Truong, D.H., Le, H.S., Huh, JH. Mobile Robot: Automatic Speech Recognition Application for Automation and STEM Education. Springer (The Journal of Soft Computing) (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s00500-023-07824-7 (SCI Q1, Impact factor  4.1)

[7] Tran, D.T., Huh, JH. Forecast of seasonal consumption behavior of consumers and privacy-preserving data mining with new S-Apriori algorithm. Springer (The Journal of Supercomputing) (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s11227-023-05105-6 (SCI Q1, Impact factor 3.3)

[8] Tran, Duy Thanh, and Jun-Ho Huh. Principles, Policies, and Applications of Kotlin Programming. Hershey, PA: IGI Global, USA, pp.1-457, 2023. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6687-2

[9] D. T. Tran, H. S. Le and J. -H. Huh, "Building an Automatic Irrigation Fertilization System for Smart Farm in Greenhouse," in IEEE Transactions on Consumer Electronics, Doi: https://doi.org/10.1109/TCE.2023.3304554 (2023). (SCI Q1, Impact factor 4.3)

Đăng trên hội nghị khoa học trong nước:

[1] Nguyễn Trác Thức- Trần Duy Thanh(2014)  Phát hiện cộng đồng và các nhân tố có khả năng ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trên  mạng xã hội, Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, Hội Nghị Khoa Học trẻ UIT, 2014

[2] Thanh Tran, Thanh Ho (2017)  Giải pháp tích hợp dán nhãn điện tử bằng di động cho siêu thị và cửa hàng bán lẻ, Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý

[3] Thanh Ho, Thanh Tran (2018)  GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ MÔ PHỎNG CHO ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

[4] Nguyễn Quang Phúc, Trần Duy Thanh, Nguyễn Anh Thư(2019) Khai thác kết hợp đặc trưng thị giác, âm thanh và văn bản nhằm cải thiện chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video. Hội nghị Khoa học trẻ UEL.

[5] Trần Duy Thanh, Lê Bá Thiền(2019) Ứng dụng IoT trong việc theo dõi và kiểm soát tình trạng của máy móc trong nhà máy sản xuất. Hội nghị MIS - Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý.

[6] Nguyễn Quang Phúc, Trần Duy Thanh, Nguyễn Thị Anh Thư(2019) Trích xuất đặc trưng trong luồng đồ thị mạng xã hội theo mô hình tính toán phân tán. Hội nghị MIS - Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý.

[7] Đỗ Nhất Linh, Lê Quang Thái, Trần Duy Thanh(2023) Truy xuất nguồn gốc nông sản với công nghệ Blockchain. Hội thảo "Chuyển đổi số và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp", Trường Đại Học Phú Yên. 

Đăng trên hội nghị khoa học quốc tế:

[1] Thanh Tran, Thanh Ho (2017)  Detecting Communities of Online Users from Text Corpus Based on Topic model, Statistical Challenges in Electronic Commerce Research(SCECR 2017)

[2] Phuc Nguyen, Thanh Tran, Anh Thu (2019) Analyzing Sentiment of Users Based on Exploitation of Social Network Structure, The 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA 2019) ISSN: 1975-4736 (Best Paper Award)

[3] Vy Vu Tuong, Hau Le Quoc, Huy Truong Dang, Vy Tran Long, Tran Duy Thanh (2019) DESIGN OF SCIENTIFIC RESEARCH GROUP FORMATION AND EXCHANGING DOCUMENTS SYSTEMS, The 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA 2019) ISSN: 1975-4736

[4] Tran Nguyen Phuc(Ego pulse, JSC., VietNam), Duong Thi Thuy Nga(Ho Chi Minh University of Science, VietNam), Tran Duy Thanh(University of Economics and Law, VietNam). BUILDING A TEMPERATURE FORECASTING MODEL FOR THE CITY WITH THE REGRESSION NEURAL NETWORK (RNN), The 6th International Conference for Small & Medium Business (2020).  ISSN: 2288-9876

[5] Tran Duy Thanh, Le Ba Thien, Jun-Ho Huh. Building a Human Resource Education Training Model based on One Point Lesson and Big Data Analysis. The 17th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications, ISSN: 1975-4736 @MITA 2021

[6] Linh Do, Thai Le, Duy Thanh Tran. The Application of Blockchain in Logistics: Enhancing Transparency and Efficiency. The 4th International Conference on Advanced Convergence Engineering (ICACE 2023), ISBN: 978-604-479-148-7 

[7] Ai Vu, Anh Tran, Duy Thanh Tran. Building a New Machine Learning Model to Detect the Insurance Fraud. The 4th International Conference on Advanced Convergence Engineering (ICACE 2023), ISBN: 978-604-479-148-7 

[8] Thai Le, Linh Do, Duy Thanh Tran. The Intelligent Waste Management System using IoT for Smart Cities. The 4th International Conference on Advanced Convergence Engineering (ICACE 2023), ISBN: 978-604-479-148-7

[9] Chi Hao Le, Hong Thanh Lam, Duy Thanh Tran. New Approach To Extracting Information From Invoice Documents Using The Free-Template Method. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023) (Best Paper Award)

[10] Thuy Linh Le, Duy Thanh Tran. Applying Machine Learning Model For Building Summaraide Application. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023)  

[11] Ai Linh Nguyen, Duy Thanh Tran. Machine learning automatically detects and analyzes hidden factors in the data, predicting whether a person is depressed. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023)

[12] Hoang Minh Nhat Nguyen, Duy Thanh Tran. Machine Learning Algorithm To Manage State Bank Operating Interest Rate Risk For Banks In Viet Nam. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023)

[13] Van Toan Bui, Duy Thanh Tran. Using Gated Recurrent Units And Neural Long Short-Term Memory For The Vietnamese Stock Market Prediction. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023)

[14] Minh Tri le, Duy Thanh Tran. Text Mining Analysis of Job Advertisements: Uncovering Trends and Discrimination in Job Markets. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023) 

[15] Duy Thanh Tran, Trung-Thanh Ho. Apriori Simulation for Discover Association Rules on Multiple Dataset. International Workshop on Multiple Intelligence on Multimedia Application and RPA (MIMA 2023)

  

V. Giáo trình biên soạn:

TT

Tên sách

ISBN

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Phát triển ứng dụng di động cơ bản

978-604-73-5672-0 ĐHQG HCM

2017

Nhóm tác giả

2

Phát triển ứng dụng di động nâng cao

978-604-73-5673-7 ĐHQG HCM

2017

Nhóm tác giả

3 Kỹ thuật lập trình cơ bản 978-604-73-7187-7 ĐHQG HCM 2019

Nhóm tác giả

4 Kỹ thuật lập trình nâng cao 978-604-73-7493-9 ĐHQG HCM 2020

Nhóm tác giả

5 Lập trình hướng đối tượng

978-604-39-3034-4

Nhà xuất bản Lao Động 2023

Nhóm tác giả

6

Principles, Policies, and Applications of Kotlin Programming

13 chapters + 457 pages

978-166-84-668-72

https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6687-2

Published in the United States of America by IGI Global 2023

First Author

VI. Giải thưởng, kinh nghiệm làm việc và các hoạt động khác:

1. Các giải thưởng:

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đạt thành tình tốt trong công việc giảng dạy cũng như tham gia tích cực các hoạt động trong khoa và nhà trường

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

2011-2012

2

Bằng khen Đại học quốc gia TP.HCM

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ĐHQG TP.HCM

2017 -2018-2019

3

Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vinh danh giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trường ĐH Kinh Tế- Luật

2017-2018

4

Hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất NCKH

Đề tài Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống kết nối, hỗ trợ sinh viên thành lập nhóm nghiên cứu khoa học

Đại Học Kinh Tế - Luật

2018-2019

5

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đại Học Kinh Tế - Luật

2018-2019

6

Chứng nhận hướng dẫn Sinh viên NCKH đạt giải 3 cấp bộ

Chứng nhận hướng dẫn Sinh viên NCKH đạt giải 3 cấp bộ

Bộ giáo dục và đào tạo

2019

7

Hướng dẫn sinh viên đạt giải khuyến khích NCKH

Đề tài Xây dựng hệ thống chia sẻ quyên góp hàng hóa cho trẻ em mồ côi

Đại Học Kinh Tế - Luật

2019-2020

8

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đại Học Kinh Tế - Luật

2019-2020

9

Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vinh danh giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trường ĐH Kinh Tế- Luật

2020-2021

10

Hướng dẫn sinh viên đạt giải ba NCKH

Đề tài Phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng di động MyUEL hỗ trợ nhà trường trong việc thông tin đến sinh viên của trường Đại học Kinh tế-Luật

Đại Học Kinh Tế - Luật

2020-2021

11

Học bổng tiến sĩ toàn phần

Học bổng tiến sĩ toàn phần, ngành khoa học dữ liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC

2021-2023

12

Học bổng ưu tú

Học bổng ưu tú dành cho nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc (năm học 2021)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC

2022

13

Học bổng ưu tú

Học bổng ưu tú dành cho nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc (năm học 2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC

2023

14

Học bổng nghiên cứu xuất sắc

Giải thưởng thành tích nghiên cứu xuất sắc, dự án phát triển nghiên cứu của đại học quốc gia Hàn Quốc (năm học 2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC

2023

15

Bằng khen tốt nghiệp tiến sĩ loại xuất sắc (Thủ Khoa TS đầu ra)

Bằng khen tốt nghiệp tiến sĩ loại suất sắc do Hiệu trưởng, đại học quốc gia Hàn Quốc cấp (Bằng khen cấp Bộ), Bằng Khen TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC

2023

16

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đại Học Kinh Tế - Luật

2022-2023

 

2. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

1

2017

Vietnam Mobile Day 2017

Speaker, VIP invitation

2

2019

Vietnam Mobile Day 2019

Speaker, VIP invitation

3

2023

Vietnam Mobile Day 2023

Speaker, VIP invitation

 

3. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

1

01/2022-Nay

Human-centric Computing and Information Sciences (HCIS), Springer Berlin Heidelberg (SCIE/SCOPUS indexed, IF=5.900).

Associate Editor

Reviewer

2 11/2021-Nay Journal Of Information Processing Systems (JIPS) Reviewer
3 09/2021-Nay Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering (JKIICE) Reviewer
4

03/2021-Nay

The journal of the Korea Contents Association

Reviewer

5 05/2022 The 8th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2022) Reviewer
6 03/2021-Nay American Association for the Advancement of Science (AAAS) AAAS Member Number: 60264077
7 17/10/2022-Nay

Kaggle Contributor (Kaggle is an online community platform for data scientists and machine learning enthusiasts).

https://www.kaggle.com/trnduythanhkhttt

Contributor

 

4. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu, công ty:

TT

Thời gian

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

1

2005-2010

Công ty KIC (trụ sở chính 16120 W Bernardo Dr San Diego, CA 92127 USA)

Kỹ sư phần mềm lĩnh vực system profiling. Phát triển phần mềm tại chi nhánh Việt Nam

2

2009-2012

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM

Giảng dạy lập trình tại khoa Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin

3

2012-2014

Trường đại học công nghệ đồng nai

Trưởng bộ môn phần mềm, giảng dạy tại khoa công nghệ thông tin

4

2014-2017

Công ty cổ phần Hưng gia sài gòn

Giám đốc khối chiến lược

5

2014 – 2017

Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- TP.HCM

Biên soạn giáo trình Lập trình cho thiết bị di động và tham gia giảng dạy

6

2016-nay

Công Ty Cổ Phần Dream Viet Education

Giảng viên cộng tác – triển khai Elearning

7

2016-nay

Công Ty CP Học Viện iNET

Giảng viên cộng tác – triển khai Elearning

8

2016-nay

Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica

Giảng viên cộng tác – triển khai Elearning

 

9

2016-nay

Trường đại học Kinh Tế - Luật, Đại học quốc gia TP.HCM

Giảng viên bộ môn thương mại điện tử, Khoa Hệ thống thông tin.

Phó trưởng bộ môn thương mại điện tử (10/2019 - 5/2021).

10

2017-nay

Trường Đại Học Công Nghệ - Hutech

Giảng viên cộng tác- triển khai các môn lập trình

11

10/2018-nay

Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam

Giảng viên cộng tác – triển khai Elearning

12

6/2019-2020

Đại Học FPT

Giảng viên cộng tác – triển khai các môn lập trình tại đại học FPT

 

13

30/06/2018

Công ty Google Việt Nam

Giảng dạy chuyên đề Digital 4.0

A3: Answer Questions with Data

Understand how to use data and analytics to help a business grow

14

20/11/2020-27/01/2021

Tập đoàn HuynDai

Giảng dạy lập trình di động cho Kỹ sư tập đoàn HuynDai cơ sở Hải Dương

 

15

2021-nay

Iraptor smt 

Senior Software Engineer

Using C++/C# to build System Profiling for Mainboard Manufacturing in Smart Factory ecosystem

 

5. Các đóng góp cho cộng đồng giáo dục trên truyền thông đa phương tiện

- Top 1 Google search với các từ khóa “tran duy thanh”, “duy thanh kotlin”, “lap trinh kotlin toan tap”, “kotlin toan tap”, “duythanhcse”, “duythanhcse android” giúp cho Sinh viên, học viên tiếp cận được với chương trình học lập trình dễ dàng và nhanh chóng. (tính tới 04/2022)

- Xây dựng hệ thống Blog tự học lập trình https://tranduythanh.com/ (Với hơn 6.200.000 lượt ghé thăm, tính tới 04/2022)

-Các tài liệu biên soạn chia sẻ trên mạng với hơn 100.000 lượt tải, được nhiều cá nhân, trường học và các trung tâm tham khảo.

-Kênh học lập trình qua Video (với hơn 30.000 tài khoản đã kích hoạt).

#

Tên các khóa học

Link

1

Lập trình C++

https://unica.vn/thanh-thao-c-qua-108-bai-hoc?aff=11929

2

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật – tập 1

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-tap-1?aff=11929

3

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật – tập 2

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-giai-thuat-tap-2?aff=11929

4

Lập trình C# cơ bản

https://unica.vn/toan-tap-ngon-ngu-lap-trinh-c?aff=11929

5

Lập trình C# nâng cao

https://unica.vn/lap-trinh-winform-voi-c-10-ung-dung?aff=11929

6

Lập trình LinQ

https://unica.vn/lap-trinh-linq-toan-tap?aff=11929

7

Lập trình Java cơ bản

https://unica.vn/lap-trinh-java-trong-4-tuan?aff=11929

8

Lập trình Java nâng cao

https://youtu.be/hVydYXGja_0

9

Lập trình Android cơ bản

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-co-ban?aff=11929

10

Lập trình Android nâng cao

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-nang-cao?aff=11929

11

Lập Trình Kotlin

https://unica.vn/lap-trinh-android-toan-tap-voi-kotlin?aff=11929

12

Restful WebService  API

https://unica.vn/lap-trinh-restful-webservice-trong-6-tuan?aff=11929

13

Lập trình Python

https://unica.vn/lam-chu-python-trong-4-tuan?aff=11929

14

Lập trình Zalo với Android SDK

https://unica.vn/lap-trinh-zalo-voi-android-sdk?aff=11929

15

Thành thạo Excel qua giải đề thi

https://unica.vn/thanh-thao-excel-qua-giai-de-thi?aff=11929

 

 

 

 

Lượt truy cập: 7938