Thông Tin Giảng Viên

Hồ Trung Thành

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

Học hàm:

Học vị: GVC. Tiến Sĩ

Điện thoại:

Email: thanhht@uel.edu.vn

Thông tin khác

I. Môn giảng dạy:

-Giới thiệu ngành Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo

-Thương mại điện tử

-Hệ thống thông tin quản lý

-Phân tích dữ liệu kinh doanh

- Học máy trong kinh doanh

- Big Data và ứng dụng trong kinh doanh

-Hệ thống thông tin kinh doanh

- Quản trị dự án hệ thống thông tin

- SAP ERP system

II. Hướng nghiên cứu:

1. Phân tích kinh doanh (Business Analytics).

2. Nghiên cứu giải pháp BI và phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh.

3. Học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong kinh doanh.

4. Dữ liệu lớn và ứng dụng (Big Data) trong kinh doanh.

5. Topic modeling

III. Đề tài nghiên cứu khoa học:

STT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Ứng dụng kho dữ liệu và kỹ thuật OLAP vào việc phân tích dữ liệu trực tuyến hỗ trợ cấp quản lý trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ

Cấp trường

Chủ nhiệm

Tháng 06/2012

Tốt

2

Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Hệ Thống CRM (Customer Relationship Management) Tại Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, ĐHQG HCM

Cấp trường

Chủ nhiệm

Tháng 06/2013

Khá

3

Xây dựng mô hình thương mại điện tử khu đô thị đại học quốc gia

Cấp ĐHQG-HCM

Tham gia

Tháng 11/2014

Khá

4

Phát triển hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử

Cấp ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm

Thang 04/2016

Khá

5

Hệ hỗ trợ ra quyết định tiêu biểu trong doanh nghiệp

Cấp ĐHQG-HCM

Tham gia

Tháng 12/2014

Khá

6

Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường đại học.

Cấp ĐHQG-HCM

Tham gia

Tháng 10/2015

Tốt

7

Thiết kế mô hình khai phá ý kiến người dùng từ dữ liệu văn bản tiếng việt trên dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực Fastfood

Cấp trường

Tham gia

Tháng 01/2018

Xuất sắc

8

Xây dựng giải pháp thị trường điện tử mô phỏng cho đào tạo và nghiên cứu thương mại điện tử

Cấp ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm

Tháng 05/2019

Tốt

9

Khám phá và trực quan hóa cộng đồng người dùng trên mạng xã hội sử dụng phương pháp mạng nơ ron kohonen và mô hình chủ đề

Cấp trường

Tham gia

Tháng 05/2019

Tốt

IV. Công trình công bố:

Các bài báo đăng trên tạp chí và hội nghị

Đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế

Quốc tế:

 1. Nguyen Dang Lap Bang, Van-Ho Nguyen and Thanh Ho* (2022), Sentiment Analysis of Customer Feedback in Online Food Ordering Services, Business Systems Research, Scopus (Q2), pp. 46-59, DOI: https://doi.org/10.2478/bsrj-2021-0018
 2. Nguyen Thon Da and Ho Trung Thanh (2021), Enhancing the Time Performance of Encrypting and Decrypting Large Tabular Data, Applied Artificial Intelligence, Scopus, SCIE (IF = 1.580), pp. 1746-1754, DOI: https://10.1080/08839514.2021.1991661
 3. Thanh Ho* and Tran Duy Thanh (2021), Discovering Community Interests Approach to Topic Model with Time Factor and Clustering Methods, Journal of Information Processing Systems (JIPS). ESCI Journal, SCOPUS (Q2), DOI, DBLP, Google Scholar, ISSN: 1976-913X (Print), ISSN: 2092-805X (Online), https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0206
 4. Van-Ho Nguyen and Thanh Ho* (2021), Analyzing Customer Experience in Hotel Services Using Topic Modeling, Journal of Information Processing Systems, SCOPUS (Q2), ESCI Journal, Indexed by Web of Science, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ISSN: 1976-913X (Print), ISSN: 2092-805X (Online), pp. 586-598, https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0217
 5. Da Thon Nguyen, Hanh Tan and Thanh Trung Ho (2022), Predicting Buying Behavior using CPT+: A Case Study of an E-commerce Company, Recent Advances in Computer Science and Communications 2022, Scopus (Q3), 15(8), https://dx.doi.org/10.2174/2666255814666201230115148.
 6. Thanh Ho*, Do Phuc (2018), Social Network Analysis Based on Topic Model with Temporal Factor, International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), ESCI Journal, Indexed by Web of Science, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS (Q3), INSPEC, ACM, pp. 82-97, ISSN: 1947-8208, EISSN: 1947-8216, http://dx.doi.org/10.4018/IJKSS.2018010105
 7. Hoanh Su Le, Cuong Trieu, Thanh Ho, Jong-Hwa Lee, Hyun-Kyu Lee (2017) Applying Artificial Neural Network for Sentiment Analytics of Social Media Text Data in fast-food industry, The Journal of Internet Electronic Commerce Research, Vol. 17. No. 5 (October), 2017, pp. 113∼123.
 8. Thanh Ho* and Phuc Do (2015), Analyzing the Changes in Online Community based on Topic Model and Self-Organizing Map, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Indexed by Web of Science, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS (Q3), 6(7), 2015, pp: 100-108, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060715
 9. Nghe Nguyen, Thanh Ho and Phuc Do (2015), Finding the Most Influential User of a Specific Topic on the Social Networks, Advances in Computer Science: an International Journal, Volume 4, Issue 2, ISSN: 2322-5157, pp: 31-40.
 10. Thanh Tran, Thanh Ho* and Phuc Do (2015), Detecting Communities and Surveying the Most Influence of Online Users, Advances in Computer Science: an International Journal, Volume 4, Issue 6, 2015, ISSN: 2322-5157, pp: 172-178.
 11. Thanh Ho*, Duy Doan, Phuc Do (2014), Discovering Hot Topics On Social Network Based On Improving The Aging Theory, Advances in Computer Science: an International Journal. Volume 3, Issue 3, p. 48-53, ISSN: 2322-5157.

Trong nước:

 1. Tran Thi Huong Thao and Thanh Ho* (2022), Exploring Consumer Opinions on Vegetarian Food by Sentiment Analysis Method, Ho Chi Minh City Open University Journal of Science (ACI journal), accepted: Jun 30, 2022.
 2. Nguyễn Trần Thúy Quỳnh, Bùi Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Nguyên, Võ Bá Tùng, Hồ Trung Thành* (2022), Đề xuất mô hình khám phá trải nghiệm khách hàng dựa trên phương pháp phân tích quan điểm và máy học, Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia HCM: Bài báo được chấp nhận đăng vào ngày 30-05-2022.
 3. Lê Bá Thiền, Phan Thị Bích Phê, Hồ Trung Thành* (2021). Giải pháp Business Intelligence trên nền tảng Cloud: Nghiên cứu trên tập dữ liệu tài chính. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 32(7), 83-101.
 4. Ho Trung Thanh* & Nguyen Dang Son (2021), An interdisciplinary research between analyzing customer segmentation in marketing and machine learning method. Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management, 6(1), pp. 2005-2015.
 5. Bùi Minh Hiển, Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Thị Bảo Hương, Phạm Thị Thiên Hương, Hồ Trung Thành* (2021), Phân tích ý kiến khách hàng trực tuyến dựa theo phương pháp học máy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN 1859-0020, pp. 53-65.
 6. Hồ Trung Thành*, Trần Thị Ánh, & Huỳnh Thanh Tuyền (2020). Phân tích ý kiến khách hàng trong thương mại điện tử – Tiếp cận theo phương pháp học máy kết hợp kiểm định Bootstrap. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 31(11), 05-20.
 7. Nguyen Dang Lap Bang, Van-Ho Nguyen and Ho Trung Thanh* (2020), A text-based model for Opinion Mining and Sentiment Analysis from Online Customer Reviews in Food Industry, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 16 (1), pp: 64-78.
 8. Nguyễn Văn Hồ và Hồ Trung Thành* (2020), Phân tích ý kiến khách hàng trực tuyến trong lĩnh vực khách sạntiếp cận theo mô hình chủ đề, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ– Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(4), pp: 1081-109.
 9. Nguyen Thi Thu Phuong and Ho Trung Thanh* (2020), Business Intelligence solution and decision marking support in management accounting, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 15(5), 142-157.
 10. Hồ Trung Thanh*, Nguyễn Quang Hưng và Trần Duy Thanh (2020), Khám phá và trực quan hoá cộng đồng mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề kết hợp với mạng Kohonen. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, 3(1), ISSN 2588-1051, pp: 311-326.
 11. Thanh Ho* and Tran Duy Thanh (2019). Proposing simulated electronic markets for training and research on e-commerce. Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management, 3(1), 1-12. https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i1.533/
 12. Thanh Ho* and Tran Duy Thanh (2018). Integrating scan mobile with electronic signage solution in supermarket and retail store. Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management2(1), 98-110. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjelm.v2i1.506
 13.  Pham Xuan Kien, Ho Trung Thanh (2016), Measuring the Enterprises' ICT Maturity Using IF-MCDM, Tạp chí Công thương, 0866-7756, No. 8, August, 2016, pp: 99-109
 14. Hồ Trung Thành*, et al (2016), Cloud ERP, một hướng tiếp cận mới cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM, số 1Q-2016, pp: 111-128.
 15. Hồ Trung Thành*, Trần Thị Ánh, Nguyễn Khánh Hoà (2015), Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM, số Q3-2015, pp: 82-92.
 16. Hồ Trung Thành*, Đỗ Phúc (2014), Mô hình tích hợp khám phá và gán nhãn chủ đề tiếp cận theo mô hình chủ đề, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM, số K4, tập 17, ISSN: 1859-0128.
 17. Nguyễn Tiến Dũng, Triệu Việt Cường, Hồ Trung Thành (2014), Thanh toán RFID - Những thành công trên thế giới và khả năng triển khai tại khu đô thị ĐHQG-HCM, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 98, 5/2014.
 18. Hồ Trung Thành*, Đỗ Phúc (2014), Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 52, số 1B, pp. 89-100, ISSN: 0866-708x.
 19. Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc (2013), Phân tích tầm ảnh hưởng đối tượng theo chủ đề trong mạng xã hội, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, tập 52, số 1B, pp. 101-111, ISSN: 0866-708x.

Đăng trên hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

Quốc tế

 1. Kim-Giao Tran, Van-Ho Nguyen, Thanh Ho* (2021), Customer segmentation analysis and customer lifetime value prediction using Pareto/NBD and Gamma-Gamma model, The 4th International Conference on Business, ISBN: 978-604-79-3072-2, pp. 296-310.
 2. Thanh Ho* and Pham Xuan Kien (2019), Knowledge Management System: Surveying the Models and Supporting Tool, International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA), ISSN 1975-4736 cMITA2019, Vietnam.
 3. Pham Xuan Kien and Thanh Ho (2019), Using group fuzzy AHP to measure the ICT maturity of enterprises, International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA), ISSN 1975-4736 cMITA2019, Vietnam.
 4. Hoanh-Su Le, Thanh Ho, Cuong Trieu (2017), Exploring Domestic and Foreign Customers’ Opinions by Sentiment Analysis on Online Reviews in Bilingual Language, Thirteenth Symposium on Statistical Challenges in Electronic Commerce Research (SCECR 2017).
 5. Thanh Ho*, Phuc Do (2015), Discovering Communities of Users on Social Networks Based on the Topic Model Combined with Kohonen Network, KSE 10/2015, UIT, Vietnam, pp. 268-273, ISBN: Electronic ISBN: 978-1-4673-8013-3, DOI10.1109/KSE.2015.54
 6. Thanh Ho*, Phuc Do (2014), Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling, ACIIDS 03-2015, Indonesia, Springer, pp. 106-115, ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-319-15704-7.
 7. Tran Quang Hoa, Vo Ho Tien Hung, Nguyen Le Hoang, Ho Trung Thanh, Do Phuc (2014), Finding the Cluster of Actors in Social Network based on the Topic of Messages, ACIIDS 04-2014, ThaiLand, Springer, pp. 183-190, ISBN: 983-3-319-054756-6.
 8. Muon Nguyen, Thanh Ho*, Phuc Do (2013), Social Networks Analysis Based on Topic Modeling, The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Hanoi, Vietnam, pp. 119-123, ISBN: 978-1-4799-1350-3.
 9. Ho Trung Thanh, Do Phuc (2010), Research on Using Data Warehouse and OLAP to Support Data Analysis in Academic Management Based on the Credit System - The Sixth International Conference On Information Technology And Education 2010 – 18, 19/8/2010 – Dinh Thong Nhat, HCM City, Vietnam.

Trong nước:

 1. Dương Minh Trúc, Nguyễn Duy Nghĩa, Châu Thị Bích Trâm, Nguyễn Văn Hồ, Hồ Trung Thành* (2021), Ứng dụng mô hình Catboost trong nhận diện gian lận thẻ tín dụng, Hội thảo Quốc Gia Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý - ISBM21, ISBN: 978-604-304-018-0, 250-262.
 2. Lê Bá Thiền, Hồ Trung Thành* (2021), Khung giải pháp chuyển đổi số tích hợp: Nghiên cứu thực nghiệm tại doanh nghiệp sản xuất trong ngành in, Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số, ISBN: 978-604-339-813-7, 228-242.
 3. Hồ Trung Thành*, Trần Duy Thanh (2018), Giải pháp thị trường điện tử mô phỏng cho đào tạo và nghiên cứu thương mại điện tử, Hội thảo Khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (ISBM18), Việt Nam, ISBN: 978-604-73-6504-3.
 4. Lê Hoành Sử và Hồ Trung Thành (2016), "Applying opinion mining for exploring foreign visitors' preferences on hotel services", Hội thảo Khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (ISBM16), Việt Nam, ISBN: 978-604-922-440-9.
 5. Hồ Trung Thành*, Vũ Thị Thu Trang, Đỗ Phúc (2013), Mô hình quản trị mối quan hệ khách hàng trong quản lý giáo dục đại học, Hội nghị Khoa học Công nghệ Lần thứ 13, Đại học Bách khoa HCM, Việt Nam.
 6. Hồ Trung Thành* (2012), Thuật Olap Hỗ Trợ Phân Tích Dữ Liệu Trong Quản Lý Đào Tạo Đại Học, Hội thảo khoa học: Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
 7. Hồ Trung Thành* cùng nhóm tác giả (2012), Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, Hội thảo khoa học: Phát triển Thương mại điện tử trong bối cánh tái cơ cấu nền kinh tế (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM – Khu Công nghệ Phần mềm – Hiệp hội Thương mại điện tử phối hợp tổ chức), Việt Nam.
 8. Hồ Trung Thành*, Đỗ Phúc (2012), Phân Tích Mạng Xã Hội Theo Chủ Đề Và Ứng Dụng Vào Công Tác Tư Vấn Học Tập Cho Sinh Viên, Hội nghị Nghiên cứu sinh (UIT DOWN), Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG HCM, Việt Nam, pp. 107-114.

V. Giáo trình biên soạn:

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Cấu trúc dữ liệu minh họa bằng C#

ĐHQG HCM

2009, tái bản năm 2015

Đồng chủ biên

2

Thương mại điện tử

ĐHQG HCM

2015

Chủ biên

3

Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

ĐHQG HCM

2015

Tham gia

4

Phân tích kho dữ liệu trong kinh doanh

ĐHQG HCM

2016

Chủ biên

5

BigData và Ứng dụng trong kinh doanh

ĐHQG HCM

2017

Tham gia

6

Phát triển ứng dụng di động cơ bản

ĐHQG HCM

2018

Tham gia

7

Phát triển ứng dụng di động nâng cao

ĐHQG HCM

2018

Tham gia

8

Kỹ thuật lập trình cơ bản

ĐHQG HCM

2019

Chủ biên

9 Kỹ thuật lập trình nâng cao ĐHQG HCM 2020 Chủ biên
10 Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: một số phân tích chính yếu ĐHQG HCM 2021 Tham gia

VI. Giải thưởng và các hoạt động khác:

Lượt truy cập: 5221